என் அக்காவின் தோழி பருப்புலா ஐஸ்கிரீம்

ஹாய் நான் ஜெய். என் அக்காவின் தோழி பேர் சரண்ய வயது 25 கல்யாணம் ஆகி 3 வருசத்து ல டிவிஸ் பண்ணிட கரணம் புருசன் சரியான சந்தேக பேரொளி இவளுக்கும் நெறைய பாய் பிரண்ட்ஸ் இருந்துச்சு.

அத்து நாலா எப்போம் சண்டாய் தா அவங்கா வித்துலா அம்மா மேட்டம் தா அப்பா இன்னோரு பொம்பலா குடா ஓடி போய்தாரு இப்போ 2 வது திருமணம் கு அலெய்ன்ஸ் பக்கரங்கா எதம் செட் ஆகலா.

எங்கா திருமண திருமணம் கு வந்தா ரெம்பா நால் கலிச்சு வந்துருந்தா இப்போ செமயா கும்முனு உருந்தா அளவு 36/34/38 பார்த்தூ எனக்கு அதிர்ச்சி அயதுச்சு.

இப்பதி இருகலே நு என்கிதா பெசினால் தம்பி எப்பாட்டி டா இருகா கல்லூரி எப்பாட்டி பொகுத்து நல்ல வல்ல்துத நு சோனல் நா நீயும் தா நு சோனென். நல்ல கலகப்பா பேசி பன்னினோமை அனுபவிக்கவும்.

திருமணம் முன்னாடி நால் மண்டபதுலா ஜாலி ஆ பெசிட்டு இரந்தூம் சின்னா பசங்க எல்லாரம் நல்லா அவ குடா பெசா அரம்பிச்சங்கா. மண்டபத்துல தூங்கா இடம் இல்ல அவ கிட்ட சொன்னேன் அவள் பரவலா ட இப்போ 12 மணி ஆச்சு இப்படியே பேசிட்டு இருக்கலாம் னு சொன்னால். சின்னா பசங்கா பெசுனா இடதுலா தொங்கிதாங்க நாங்கா பெசி கொண்டு இரந்தோம்.

அப்போ அவல் ரெம்பா நால் கலிச்சு இப்போத்தா ஹேப்பி ஆ இருகு டா கரணம் நீ தா திருமணம் கு குப்தலா நா நா வந்துருக்கா முதியுமா நு ஃபீல் பன்னினால் நா அதா விது ஹேப்பி ஆ இரு நு சோனென். அவல் சாரி டா நு சோனல் கொன்ஜா நெரதுலா அவலூக்கம் தூக்கம் வரா சின்ன பசங்க தா அப்பதியே படு நு சோனென்.

அவல் சூத்ரியம் பார்த்தால் நான் ஈன் என்ன ஆச்சு நு கெட்டன் அவல் இப்போ யாராச்சம் வருவங்கள நு கெட்டல். நா இல்லா எல்லாராம் தொங்கிதாங்க நு சோனென் அவல் புடவை உன்னோடா மதில படுகவா நு கெட்டல் நா ஹ்ம் பதூனு சொன்னென்.

பதுத்து என்னாய் பார்த்தூ தானெக்ஸ் டா சோனல் நா எத்துக்கு நு கெட்டன் அவல் சோலனம் நு தோனுச்சு நு சோனல் நா சாரி தொங்கு நு சோனென்.

எனக்கும் தூக்கம் வர அவள் தல மேல தலை வைத்தேன் இப்படியே தூங்குன நல்ல இருக்குல்ல னு கேட்டல் நா ஆமா னு சொன்னேன். சிறீத்து கோண்டே கன்முடி கோண்டல் அவல் வாய் என் வாய் அருகில் இருந்தது கன் தீரந்து பார்த்தால் நானும் பார்த்தேன் என்னா தூங்கலயா நு கெட்டன். அவல் வருத்து டா அப்போ தொங்கு நு சோனென்.

அவல் யூரின் வருது நு சோனல் புடவை போய்துவா நு சோனென் அவல் அங்க எல்லாரூம் தொங்கிட்டு இருப்பங்க எல்லாரியம் தாண்டி தா போகானம் நு சோனல் வருது நு சோல்ரா என்னா பன்னலம் நு கெட்டன் புடவை பின்னப்பா போ நு சோனென்.

அவல் பயாமா இருகு இரட்டா நு சோனல் நா சாரி வா குடா வரேன் திரும்பிகரேனு சொன்னென் அவல் புடவை வா நு சோனல். ரெண்டு பெரம் போனம் இரட்டா இருந்துச்சு தொலைபேசி டார்ச் அடிச்சு போ நா திரும்பிகரேனு சொன்னென்.

அவல் பரவாலா ஒன்னம் விரும்ப வெண்டம் இன்னம் பயாமா இருகும் நு சோனல் நான் சாரி போ நு சோனென் அவல் சிரித்து கோண்டே டாப்ஸ் தூக்கி லெகிங்ஸ் நீக்கு பன்னி ஜட்டி இரக்கி வித்து உக்காந்தால் வாவ் என்னா சூத்து சுமா மோலு மோலுனு இரந்துச்சு.

பார்த்து மனநிலை எரியத்து யூரின் போயிட்டு வந்து உன்னக்கு வருலா நு கெட்டல் நா தொலைபேசி புடி நு சோலி பந்த் ஜிப் திறந்த பன்னி ஜட்டிலா இரந்து சுன்னியாய் எதுத்து யூரின் பொனென்.

டார்ச் ஆதிதால் யே என்னா லைட் ஆதிக்காதா நு சோனென் அவல் சிரித்து கோண்டே சுன்னி மெல் ஆதிதால் நா புடவை ஆஃப் பன்னு முடிஞ்சுத்து நு சோனென் அவல் ஆஃப் பன்னிட்டு போய் உக்காந்தோம்.

டாய் என்னா டா இவலாவ் பெருசு நு கெட்டல் நா என்னா அப்பதி நு கெட்டன் உன்னோடா சேவல் சி போ இத்தேலம் பார்த்தூ நு நு சோனென். அவல் சிரிட்டு கோண்டே நெய்யம் பார்த்தாலா நு கெட்டல் நா அமா உன்னோதா கழுதை பார்த்தேன் நு சோனென் அவல் நல்லா பார்த்தியா நு கெட்டல்.

நா அம பெருசா கொலுக்கு முலுக்கு நு இருகு நு சோனென் அவல் சி போ போ நு நு சொன்னா நீ மேட்டம் எனக்கு பெருசு நு சோனா அவல் உன்மையா சோலரென் ரெம்பா பெருசு நு சோனல்.

ந உனக்கு மட்டும் எவ்வளவு பெருசு அப்ப்ப்ப்ப்பா னு சொன்னேன் மீண்டும் மடியில் படுத்தாள் உன்கூட இருக்க ரெம்ப ஹாப்பி ஆஹ் இருக்கு ட னு சொன்னால்.

நா எனக்குமம் தா நு சோனென் அவல் டேய் எப்போமே இப்பதி தா இரக்குமா நு கெட்டல் நா இல்லா உன்னோதா கழுதை பார்த்தூ மனநிலை ஆயுடுச்சு நு சோனென். அவல் அக்கட்டா இப்பாடியா பெசுவ நீ மேட்டம் தம்பி ஓடா தம்பி பெருசு நு சோலலம அவல் டேய் புடவை விண்டு ரெண்டு பெரம் பார்த்தாச்சு இல்ல விது நு சோனல்.

நா தூக்கம் வருத்து நு நீ சோல்லி இன்னம் தூங்கலா நேரம் 2am ஆச்சு நு சோனென். அவல் உன்குதா பெசிட் இருகானம் போலா இருகு டா எனக்கும் தா திருமண முடிஞ்சு தினசரி தொலைபேசி பன்னு டா புடவை தினசரி பெசலம் உன்னா மிஸ் பன்னா மேட்டன்.

நிஜவா ட அம அம டி சாரி என் தலாய் மேளா உன்னோத தலாய் வை நு சோனல் நா தலாய் வைத்தேன். வாய் முத்தம் அடித்தோம் விலகி சிரிதால் மூடா இருகு டி நு சோனென் அவல் எனக்குமம் தா நு சோனல் இன்னம் 2 மணி இருகு நு சோனென்.

அவல் அதா பயன்பாடு பன்னலமா டா கெட்டல் நா ரெடி நு சோனன் இங்கா யாராச்சம் வந்தா நு கெட்டல் நா புடவை என்னா பன்னலம் நு கெட்டன். அவல் ஃபோர்ப்ளே பன்னிக்கலாமா நு கெட்டல் நா சாரி நு சோனென் அவல் வா டா வாய் முத்தம் ஆதிதால் பந்த் ஜிப் திறந்த பன்னி ஜட்டி குல் கை விட்டு சுன்னையி ததவினால்.

நானும் லெக்கிங்ஸ் குல காய் விட்டு ஜட்டி குல காய் விட்டு புண்டையை தடவினேன். வாய் முத்தம் ஆதிது கோண்டே எனக்கு காய் ஆதிகா நா பூண்டாய் ததவி தீத்து கோண்டே இருந்தேன் என்னலா முதிலா டி பூண்டாய் நக்கனம் போலா இருகு நு சோனென். அவல் நானும் ஊம்பனும் போல இருக்கு னு சொன்னால்.

மீண்டம் இரட்டுகுல் போய் லெகிங்ஸ் இரக்கி ஜட்டியாய் இரக்கி பூண்டாய் நக்கா அரம்பிதேன் ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்மு முனுஜினல் பருப்பாய் சப்பினென் நக்காய் விட்டு சுலட்ரினென். 10 நிமிடங்கள் ல தண்ணீர் வந்தது நக்கி உரிந்து எடுத்தேன்.

அவலம் கெலா மண்டி பொட்டு சுன்னி தடவி முத்தம் பன்னி அம்பா அரம்பிதால் வேகமகா அம்பு உம்பு நு அம்பினால். காஞ்சி வந்தத்து நல்ல சப்பி யூரிந்தால் கட்டிப்பிதி லெக்கிங்ஸ் ஜட்டி பொட்டு விட்டன் அவலம் சுன்னையாய் உல்லா தல்லி ஜிப் பொட்டு விட்டல். 4am ஆனது சின்ன பசங்கள எழுப்பி விட்டோம் பொய் குளித்து கொண்டு ரெடி ஆனோம்.

திருமணம் கு நல்லா மகிழ்ச்சியான ஆ திருமணம் முடிந்தத்து தினசரி தொலைபேசி செக்ஸ் சீது பன்னினோமை அனுபவிக்கவும். ஓரு நால் அவங்க அம்மா அவங்க அண்ணா விட்டூக்கு பொரங்கா நிட் அம்மா அப்பட்டா ஈதவத்து சொல்லிட்டு வா டா நு சோனல்.

நானும் குரூப் ஸ்டடி னு சொல்லிட்டு அவள் வீட்டுக்கு போனேன் அவள் இன்னும் சாப்பிடல ட ஹோட்டல் போலாம் னு சொன்னால் இருவரும் ஹோட்டல் பொய் நல்ல சாப்பிட்டோம்.

மருத்துவ கடை லா பைக் நிருதினென் எத்துக்கு டா நு கெட்டல். காண்டம் வாங்க நு சோனென் அவல் டாய் அதெல்லம் வெண்டம் காஞ்சி வந்த வெலியா எட் போத்தும் ஒன்னம் ஆகத்து. ஆணுறை பொட்டா செக்ஸ் உணர்வு நல்லா இருக்காட்டு நு சோனல் நா சாரி நு சோனென் அவல் ஐஸ்கிரீம் வங்கா சோனல்.

குடும்பப் பொதி ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வாந்தேன் தேன் வாங்கு நு சோனல் நா தேன் வாங்கி கோண்டன் மல்லிகை பூ 5 முலாம் வாங்கினால் எல்லம் வாங்கி கொண்டு விட்டுகு வான்தோம்.

வந்தா உதான் குலிகா பொனால் குலித்து முடித் துண்டு கட்டி கொண்டு வந்தால் நெய்யூம் போய் குலிச்சுட்டு வா நு சோனல் நான் இன்னோரு துண்டு எடுத்துத்து குலிச்சுட்டு வாந்தன். படுக்கையறை இரந்தால்.

வாவ் பெட் ஃபுல்லா மல்லிகை பூ பொட்டு 1 வது நைட் ரூம் போலா இருந்தது நா சிரித்து கோண்டே 1 வது நிட் ஆ நு கெட்டன் அவல் எனக்கு 1 வது நிட் ரெம்பா கஸ்தமா இரந்துச்சு.

அப்பதி கொடுமா பன்னுனா முன்னாள் கணவர் ஆனால் நீ எனக்கு சுகதாய் குடுகா போரே நு சோனல் நா சாரி டி நு சோனென். அவல் ஓரு டேப்லெட் எதுத்து பொட்டு எனக்குமம் குதுதா எத்துக்கு நு கெட்டன் அவல் இத்து பொட்டா 5 மணி செக்ஸ் செக்ஸ் உணர்வு அதிகம இருக்கம் வாலி ரெண்டு பெருகும் இரக்கத்து.

எவ்வளவு போர்ஸ் ஆஹ் வேணாலும் பண்ணலாம் ரெண்டு பேருக்கும் மூட் லவ் அதிகமாகி சுகமா இருக்கும் னு சொன்னால். அப்போ ரெண்டு டேப்லெட் எனக்கு குடு னு சொன்னேன் அவள் ரெண்டு போட கஷ்டம் ட ஒன்னு போதும் அப்பறம் ௫ர்ஸ் கழிச்சு தேவை பட்ட போடலாம் னு சொன்னால்.

நா சாரி நு டேப்லெட் பொட்டு கோண்டென் இத்து எப்பாட்டி நீ வாங்குனா நு கெட்டன் அவல் டாய் இது முன்னாள் கணவர் இத்தா பொட்டு என்னா பன்னுவன் ரெம்பா வெரிதமா நு சோனல்.

ந அப்போ நானும் வெறித்தமை பண்ணுவேன்னு பாவம் நெல்லை னு சொன்னேன் அவள் எனக்கு குடுக்காம அவன் மட்டும் போடுவான் இப்போ ரெண்டு பெரும் பெற்றோம் வெறி ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கும் னு சொன்னால்.

சொல்லா சோலா மனநிலை எரியத்து கதவு சாளரம் முழு பூட்டு பொட்டுட்டு வந்தால் இப்போ ரெண்டு பெரம் எவலாவு ஒலி பொட்டலம் வேலியா கெத்கத்து நு சோனல்.

Ac அச ஒன பண்ணினேன் அவள் என்னை பார்த்து கட்டி பிடித்து கிச் பண்ணினாள் நா கிச் பண்ணினேன் டௌயில் கழட்டி போட்டால் யப்பா என்ன முலை கும்முனு இருந்தது என் டௌயில் கழட்டி போட்டேன் சுன்னி பிலால் டேம்பேர் ஆனது வாய் முத்தம் அடித்தோம் அவல் உத்தக்கை உப்பித்

பதுத்து கொண்டு தேன் எடுத்து முலை காம்பு ஃபுல்லா தடவி கோண்டால் நான் முலை காம்பாய் நக்கி முலை மீது உல்லா தேனே நக்கி சப்பா அரம்பிதேன். அஹ்ஹ்ஹ்ஹு நு முனகினால் இருமுலியம் தேன் உத்ரி சப்பி யூரிந்தன்.

இருமுலியம் மாரி மாரி பிசைந்து கோண்டே சப்பினென் எம். எம். எம். எம். எம். மீண்டம் முலாய் சப்பி யூரிந்தன் வைத்ராய் தடவினென் வைட்ரில் தேன் தடவினால் வைட்ரில் உல்லா தேனே நக்கி யூரிந்து எடுதேன்.

ஐஸ்கிரீம் தடவினால் அதையம் நக்கி யூரிந்து எடுதென் கால் பாதம் முத்தம் பன்னி தடவி கொண்டு தோடாயாய் தடவினென் முத்தம் பன்னினென்.

இப்போத்து புண்டையாய் பார்த்தேன் ஷேவ் பன்னி பானு போலா உப்பி அப்பம் மத்திரி பெருசா கும்முனு இருந்தது முத்தம் பன்னினென் காலாய் விரித்து நக்கா அரம்பிதேன். நக்கா நக்கா தேனாய் உத்ரினால் நக்கா அரம்பிதேன் ஹ்ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்யூம் ரெம்பா சவுண்ட் ஆ முனுகினால்.

ஐஸ்கிரீம் எடுத்து புண்டையேல் தடவி நக்கினென் ஹ்ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் முனாஜினல் பருப்புலா ஐஸ்கிரீம் பொட்டு நக்குனென் ஹ்ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் தாலாயாய் தடவினால்.

பூண்டாய் ஒட்டாயில் ஐஸ்கிரீம் பொட்டு நக்காய் விட்டு சுலத்ரினென் 30 மின் நக்கு பொட்டு தானிர் வந்தத்து சப்பி யூரிந்தன் அஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ் முனாஜினால். திருப்பி படுக வைது சூத்தாய் தூக்கி தடவி பிசைந்தேன் மாவு பிசாவதாய் போலா பிசைந்தேன்.

பெருத்தா சூத்து பிசயா பிசயா அவல் ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் முனகினால் தேனாய் சூத்து ஒட்டாய் விரிது ததவினென் அப்பதியேயா நக்கா அரம்பிதேன். ஒட்டிலா நக்கு விட்டு நக்கினென் ஐஸ்கிரீம் பொட்டு நக்கி யூரிந்து எடுதேன் புண்டாய் சூத்து ரெண்டம் நக்கி சிவக்க வைதன்.

என்னாய் படுக வைத்து சுண்ணிலா தேன் உத்ரி நக்கினால் ஐஸ்கிரீம் கோட்டாய் வராய் தடவி நக்கா அரம்பிதால். உம்ப தோதங்கினால் அஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹு சூப்பர் டி அம்பு நல்லா அம்பு நு தாலையாய் பிடிதென் இன்னம் வேகமகா அம்பினால். கோட்டையாய் ததாவி கோண்டே umbi காஞ்சியா எடுதால் பதூத்து கட்டி பிடித்து முத்த பன்னினல்.

கொன்ஜா நேரம் ஃபிங்கரிங் பன்னி விது டா சோனல் நானும் புண்டையாய் தடவி பருப்பாய் விரித்து தீத்தேன் வாய் முத்தம் ஆதித்து கோண்டே தீத்தேன் அப்பதியேயா இருவிரலை ஒட்டாயில் விட்டு சொருகினென்.

முலை சப்பா அரம்பிதேன். அவாலே சூத்தாய் தூக்கி தூக்கி என் விராலில் ஓத்தால் அம்ம்ம்மாப்பப்பப்பனு முனுஜினல் விரலாலா ஒத்து கொண்டு பருப்பாய் விரித்து நக்கல் நக்கி கொண்டு சப்பினென்.

மீண்டம் சுன்னையி அம்பி காட்டி பிடித்து என் சுன்னியாய் எதுத்து புண்டையேல் சொருகினால் அவலே ஓக்கா அரம்பிதால். சூதாய் தூக்கி தூக்கி அவலே ஓத்துகொண்டு இரந்தால் ஹ்ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் நான் முலாய் சப்பா அரம்பிதேன் 20 மின் லா காஞ்சி வரா மதிரி இரந்துச்சு.

எதுத்து பூண்டையேல் கை ஆதிது ஒலுகா விட்டல் அப்பதியே பதத்து கொண்டு இருந்தோம். அப்போ அவல் சூத்துலா சொருகு டா சோனல் நா குனியா வைதன் சூத்து ஒட்டாயை விரித்து சுன்னையாய் சொருகினென்.

இடப்ப பிடித்து கோண்டே ஒக்கா அராம்பிச்சென் முட்டி பொட்டு நிண்ட்ரால் நா முலை பிசைந்து கோண்டே சூதா ஆதிகா அரம்பிச்சென். யூரின் வருதா நு கெட்டல் அம நு சோனென் அவல் புடவை குளியலறை குப்து பொனால் சுன்னி பிடித்து புண்டாய் பக்கம் வைத்து ஆதினு சோன்னா நா யூரின் புண்டைலா அடித்தேன்.

அவல் அப்பதியே பூண்டா ததவி கோண்டால் அவல் சுன்னி பிடிது அவலம் யூரின் அடிதா எனக்கு அவல் சுன்னி வாஷ் பன்னா அவலுக்கு புண்டாய் வாஷ் பன்னினென்.

படுக்கையறை போய் படுக்கை லா பாதுத்து கட்டி பிடித்து 69 பன்னலம் நு சொனால். நான் புடவை நு கெலா படுதேன் அவல் என்மெல் பதுத்து என் வைகு நேரா அவல் புண்டையம் அவல் வைகு நேரா என் சுன்னியம் இருந்தத்து. சுன்னையாய் தடவி முத்தம் குடுகா நானும் புண்டாய் தடவி முத்தம் பன்னினென்.

நா நக்கா அரம்பிதேன் அவல் உம்பா அரம்பிதால் 15 நிமிடங்கள் சீத்தோம். முடித்து அவல் கால் விரிது என் சுன்னியாய் எதுத்து பூண்டையேல் தீத்து சொருகினால். முலாய் என் வயல் வைது தெங்கை ஊரிதால் சூதா தடவி பிசயா தூக்கி தூக்கி அவலே ஓதுகொண்டு இருந்தால்

நான் முலாய் சப்பி கொண்டு இரக்கா வேகமகா ஓத்தால் அம்ம்ம்மாப்பப்பப்பனு நு முனுகா காஞ்சி வருத்து நு சோனன் அவல் சுன்னியாய் வெலியா எதுத்து குலுக்கினால் காஞ்சி வந்தத்து.

அவலாய் படுக வைத்து புண்டையேல் சொருகி அப்பதியே தூங்கினோம் கட்டி பிடிது காலை எலுது குலித்து முடிது இருவரம் ஒத்தோம் அவங்க அம்மா அஃப்ட்னூன் வருவாங்க நு சோனல்.

|தினமும் கதையை படி கையை அடி தமிழ்செக்ஸ்ஸ்டோரீஸ்.இன்போ|

நா புடவை நு கெலாம்பிடென் விட்டுக் வந்து தொலைபேசி பன்னினென் அவல் நிட் சேமா ரசிக்க டா வாய்ப்பு இல்ல செமயா ஓத்தோம் னு சொன்னால்.

நா அம ரெம்பா மகிழ்ச்சி ஆ இருகு நு சோனென் அவல் டைம் கிடாய்க்கம் பொத்தெல்லம் ஓத்து பன்னலம் நு சோனல் நான் சாரி நு சோனென். அப்போ அவல் எங்கா அம்மாவா ஒக்கரேயா நு கெட்டல் நா வெண்டம் நு சோனென்.

அவல் ஈன் நு கெட்டல் நா உங்க அம்மா எப்பாட்டி வெண்டம் pls நு சோனென். அவல் டாய் அவங்கலம் பாவம் ட புருசன் இல்லமா ரெம்பா கஸ்தா பதரங்க தினசரி நைட் ஃபிங்கரிங் பந்த்ரங்கா நு சோனல்.

நா நீ என்குடா நல்ல பல்லகி செஞ்சோம் உங்க அம்மவா எப்பதி நு கெட்டன் அவல் அவங்கலா நீ சிக்கரம் தயார் பன்னலம் நு சோனல் நான் எப்பதி நு கெட்டன்.

அவல் ஞாயிறு நிட் மா மா விட்டுக்கு போரேன் அவங்கா தானியா இரப்பங்கா உன்னாய் அவங்கலுகு துனையா வரா வக்கரேன் நு சோனல் எல்லமே புடவை தா எப்பாட்டி அவங்கல சம்திகா வைகாரத்து நு கெட்டன்.

அவல் நீ தா தயார் பன்னனம் நு சோனல் நான் புடவை முயற்சி பன்றேன்னு சொன்னேன் அவள் குட் பாய் னு சொன்னால் நா சண்டே கு வெயிட் பண்ணினேன்.

2764228cookie-checkஎன் அக்காவின் தோழி பருப்புலா ஐஸ்கிரீம்

The post என் அக்காவின் தோழி பருப்புலா ஐஸ்கிரீம் first appeared on Tamil Kaama Kathaigal.

source https://stories.kaamam.top/2022/04/%e0%ae%8e%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%85%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%af%8b%e0%ae%b4%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8d-7/

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post